Polityka prywatności

1. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest firma NewCo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Kopernika 9/6.

2. Dane osobowe Państwa lub Państwa przedstawicieli pozyskane przed lub w trakcie zawierania umowy są przetwarzane w celu:
a) nawiązania i prowadzenia współpracy handlowej, rejestracji w bazie danych, wykonania umowy, świadczenia usług związanych z produkcją, sprzedażą i dostawą,
b) udokumentowania współpracy, a także w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających ze współpracy, co może obejmować sprzedaż naszych wierzytelności innemu podmiotowi, czyli w naszym uzasadnionym interesie,
c) w związku z przechowywaniem dokumentacji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, np.
wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
d) marketingu bezpośredniego produktów i usług znajdujących się w ofercie NewCo.

3. Odbiorcami danych osobowych mogą być przewoźnicy, spedytorzy, ubezpieczyciele oraz inne podmioty współpracujące z NewCo.

4. Wskazujemy, że w przypadku podmiotów lub przedstawicieli podmiotów z którymi współpracujemy, ich dane zostały bezpośrednio pozyskane bezpośrednio od podmiotów, które reprezentują lub z publicznie dostępnych źródeł.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konieczne do podjęcia i prowadzenia współpracy handlowej, a także skorzystania z powyższych usług.

6. Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych, osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do przetwarzanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, do żądania usunięcia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes NewCo, to osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych.

7. Powyższe uprawnienia względem NewCo osoby, których dane dotyczą mogą realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: rodo@newco.com.pl

8. Dane osobowe Państwa lub Państwa przedstawicieli będą przetwarzane przez cały okres współpracy, a także po jej zakończeniu – przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania.

9. Państwa dane osobowe przekazywać będziemy innym podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby korzystania z Państwa produktów i usług lub na potrzeby korzystania z produktów i usług dostawców, których jesteście Państwo przedstawicielami oraz podmiotom prowadzącym usługi pocztowe, kurierskie, spedycyjne, przewozowe, pomoc prawną, podmiotom prowadzącym usługi księgowe, informatyczne.

10. Nie podejmujemy decyzji w stosunku do Państwa, które by Państwa dotyczyły w sposób zautomatyzowany ani też nie dokonujemy ich profilowania.

11. Państwa dane nie będą przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy tzn. obszar Unii Europejskiej, Norwegii, Lichtensteinu i Islandii, ani przekazywane organizacjom międzynarodowym.