Zapytania ofertowe

Ogłoszenie z dnia 2017-07-21
Przedmiotem zamówienia jest usługa badawczo-rozwojowa polegająca na opracowaniu innowacyjnej technologii energetycznego wykorzystania mieszaniny osadów ściekowych i paliwa RDF umożliwiającej uzyskanie najlepszych efektów energetycznych oraz likwidację ich szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Przedłużenie terminu składania ofert.pdf
Zmiana treści zapytania ofertowego.pdf
Informacja o wynikach postępowania.pdf
 
arrow-1773938_1920png

Ogłoszenie z dnia 2012-06-29
W związku z realizacją projektu pod nazwą „Modernizacja linii technologicznej Centrum Odzysku w zakresie produkcji paliw alternatywnych z odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Leśno Górne” o numerze projektu WND-RPZP.04.02.00-32-019/11 upublicznia się informację o zamiarze udzielenia zamówienia finansowanego z udziałem środków publicznych.