Przyjmowane odpady

Lp.

Kod odpadu

 Rodzaj odpadu

  1

 03 03 07

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

  2

 03 03 08

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

  3

 03 03 99

Inne niewymienione odpady

  4

 04 01 01

Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)

  5

 04 02 09

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

  6

 07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych

  7

 07 02 80

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

  8

 07 02 99

Inne niewymienione odpady

  9

 07 06 81

Zwroty kosmetyków i próbek

 10

 07 06 99

Inne niewymienione odpady

 11

 07 07 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11

 12

 08 04 99

Inne niewymienione odpady

 13

 12 01 05

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

 14

 15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

 15

 15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

 16

 15 01 03

Opakowania z drewna

 17

 15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

 18

 15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

 19

 15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

 20

 16 01 03

Zużyte opony

 21

 16 01 19

Tworzywa sztuczne

 22

 16 01 22

Inne niewymienione elementy

 23

 16 02 16

Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

 24

 16 03 04

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

 25

 16 03 06

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

 26

 16 03 80

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

 27

 16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

 28

 16 81 02

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01

 29

 17 02 01

Drewno

 30

 17 02 02

Szkło

 31

 17 02 03

Tworzywa sztuczne

 32

 17 03 80

Odpadowa papa

 33

 18 01 04

Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (inż. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel,

ubrania jednorazowe, pieluchy)

 34

 19 02 03

Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne

 35

 19 02 10

Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09

 36

 19 12 01

Papier i tektura

 37

 19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

 38

 19 12 05

Szkło

 39

 19 12 07

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

 40

 19 12 08

Tekstylia

 41

 19 12 10

Odpady palne (paliwo alternatywne)

 42

 19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

 43

 20 01 01

Papier i tektura

 44

 20 01 10

Odzież

 45

 20 01 11

Tekstylia

 46

 20 01 39

Tworzywa sztuczne

 47

 20 01 41

Odpady zmiotek wentylacyjnych

 48

 20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

 49

 20 03 07

Odpady wielkogabarytowe