Dotacje

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

W ramach pierwszego projektu pod nazwą:

„Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej spółki NewCo poprzez zastosowanie w specjalistycznym centrum odzysku nowatorskich rozwiązań technologicznych w zakresie produkcji paliw alternatywnych”

o numerze umowy o dofinansowanie UDA-RPZP.01.01.03-32-075/10-00 przedsiębiorstwo NewCo Sp. z o.o. wprowadziło do oferty:
a) sprzedaż paliwa alternatywnego, charakteryzującego się możliwością w pełni elastycznego dopasowania pod względem parametrów jakościowych,
b) usługę przetwarzania odpadów w procesie odzysku R12.

W ramach drugiego projektu pod nazwą:

„Modernizacja linii technologicznej Centrum Odzysku w zakresie produkcji paliw alternatywnych z odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Leśno Górne”

o numerze umowy o dofinansowanie UDA-RPZP.04.02.00-32-019/11-00 przedsiębiorstwo NewCo Sp. z o.o. zmodernizowało linię technologiczną do produkcji paliw alternatywnych typu RDF.


Kolejny projekt pod nazwą:

„Opracowanie innowacyjnej technologii energetycznego wykorzystania mieszaniny osadów ściekowych i paliwa RDF umożliwiającej uzyskanie najlepszych efektów energetycznych oraz likwidację ich szkodliwego oddziaływania na środowisko”
został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw - Typ 1. Małe projekty B+R. Przedmiotowy projekt ma na celu podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa NewCo Sp. z o.o. poprzez zwiększenie aktywności firmy w prowadzenie badań mających na celu poszukiwanie nowych produktów i rozwiązań technologicznych. Rezultatem projektu będzie opracowanie gotowej do wdrożenia technologii energetycznego wykorzystania mieszaniny osadów ściekowych i paliwa RDF.

Całkowita wartość projektu: 114 390,00 zł.
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 79 050,00 zł.

Ciag_z_EFRR_poziom_kolorjpg